Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

22:34
5461 e5e2
Reposted fromamatore amatore viabeltane beltane
zbroo
22:28
zbroo
22:18
5520 e53f
Sztuczne fiolki
Reposted frompiehus piehus viabrystol brystol

July 16 2017

zbroo
20:36
3378 f01f
Reposted fromNajada Najada vialetshavesex letshavesex
20:26

July 13 2017

zbroo
23:25
4032 6fee
Reposted fromnenya nenya vialetshavesex letshavesex
zbroo
23:04
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaorelh orelh

June 26 2017

zbroo
22:40
22:37
8345 e8cd 500
Reposted fromamatore amatore viadisheveled disheveled
22:36
5485 5e95
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viadisheveled disheveled
zbroo
22:36
7471 d350
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viakaktu kaktu

June 25 2017

zbroo
22:53
4434 515a 500
Reposted frompossumincardigan possumincardigan viaLaFoi LaFoi
zbroo
22:52
6905 5b81 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viaelavator elavator
zbroo
22:42
4405 7bf2
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic vialefu lefu
zbroo
22:38
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viagreywolf greywolf
zbroo
22:33

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (...) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (...) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromlimni limni viairmelin irmelin
22:33
3959 db83
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
zbroo
22:32
3782 cbe5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
zbroo
22:31

Uwaga!!!
Jeśli ktoś powie ci,
że życie piękne jest,
a mówiąc to wzruszon będzie,
na pograniczu drżenia głosu,
to zaopiekuj się nim,
bo on,chyba,kurwa ,przybył z kosmosu.
— Andrzej Poniedzielski
zbroo
22:31
6972 b42a
Reposted fromkarahippie karahippie viapanicma panicma
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl